ავტორიზაცია

საწყისი ხელის მოსვლის შანსები

Card Player გთავაზობთ პოკერის მათემატიკას - კომბინაციის აწყობის, კონკრეტული ხელის დარიგების და სხვადასხვა სიტუაციის შანსებსა და ალბათობებს.

ამ ცხრილში წარმოგიდგენთ დარიგების წინ, ზოგადი და კონკრეტული ხელების მოსვლის შანსებსა და პროცენტულ მაჩვენებლებს. მაგალითად, კონკრეტული წყვილის მოსვლის შანსი, იქნება ეს ტუზები თუ ორიანები, 0,4%-ია, ანუ 1-220-თან ალბათობა.

ხელი 

შანსები

ერთი მასტის A-K (ან ნებისმიერი კონკრეტული ერთი მასტის კარტი)

331-1 

0,3%

A-A (ან ნებისმიერი კოკნრეტული წყვილიერთი რანგის ორი კარტი)

220-1  

0,4%

ერთი მასტის: A-K, K-Q, Q-J ან J-10

81.9-1 

1%

A-K (ან ნებისმიერი კონკრეტული არაწყვილი კარტი, მათ შორის ერთი მასტის)

81.9-1 

1%

A-A, K-K ან Q-Q

72.7-1 

1%

A-A, K-K, Q-Q ან J-J

54.3-1 

2%

ერთი მასტის კარტები: ვალეტი ან მაღალი

54.3-1 

2%

A-A, K-K, Q-Q, J-J ან 10-10

43.2-1 

2%

ერთი მასტის კარტები, 10 ან მაღალი

32.2-1 

3%

ერთი მასტის კონექტორებიორი ან მეტი კარტი, რომლებიც რანგით ერთმანეთს მიჰყვება

24.5-1 

4%

კონექტორები, 10 ან მაღალი

19.7-1 

5%

ნებისმიერი 2 კარტი, რომლებიდანაც ერთ-ერთი ქალია ან მაღალი

19.1-1 

5%

ნებისმიერი ხელის წყვილიერთი რანგის ორი კარტი

16-1 

6%

ნებისმიერი 2 კარტი, რომლებიდანაც ერთ-ერთი ვალეტია ან უფრო მაღალი

10.1-1 

9%

ნებისმერი 2 კარტი, რომლებიდანაც ერთ-ერთი 10-იანია ან უფრო მაღალი

5.98-1 

14%

მიმდევრობითი კონექტორებიორი ან მეტი კარტი, რომლებიც რანგით ერთმანეთს მიჰყვება (მაგ, 8-7, J-10)

5.38-1 

16%

ნებისმიერი 2 კარტი, რომლებიდანაც ერთ-ერთი 9-იანია ან უფრო მაღალი

3.81-1 

21%

სხვადასხვა მასტის დაუკავშირებელი კარტები (მაგ, 2-9)

0.873-1

53%