ავტორიზაცია
შიდა სტრეიტი წესების მასწავლებელი
შემდეგ ჯერზე: დაელოდეთ...
რა არ შეიძლება? რა შეიძლება? რა არის კუთხიდან სროლა? გაინტერესებთ, როგორ უნდა მოიქცეთ პოკერის მაგიდასთან? მისწერეთ წესების მასწავლებელს მისამართზე: editor@cardplayer
ავტორი
Card Player

ჩვე­ნი პა­ტი­ვის­ცე­მა კარგ ხალხს!

ეს ჩე­მი ბო­ლო სტა­ტიაა Card Player-ის წე­სე­ბის მას­წავ­ლებ­ლის ამ­პ­ლუ­ა­ში. ხუთ წელ­ზე ცო­ტა მე­ტი დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდეს გა­ვი­და, რაც წე­სე­ბის მას­წავ­ლე­ბელ­მა მკითხ­ვე­ლებს სთხო­ვა, გა­ე­ზი­ა­რე­ბი­ნათ თა­ვი­ან­თი მო­საზ­რე­ბე­ბი პო­კე­რის თა­მა­შის დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესს მო­თა­მა­შე­თა ქცე­ვას­თან და­კავ­ში­რე­ბით – არა მხო­ლოდ თა­მა­შის წე­სე­ბი­სა და მა­თი არას­წო­რად გა­გე­ბის, ზოგ­ჯერ კი სრუ­ლი უგუ­ლე­ბელ­ყო­ფის, არა­მედ თა­მაშ­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესს მი­ღე­ბუ­ლი და­უ­წე­რე­ლი კა­ნო­ნე­ბის შე­სა­ხე­ბაც. ამ ხნის გან­მავ­ლო­ბა­ში მო­სუ­ლი წე­რი­ლე­ბის უმე­ტე­სო­ბა მო­თა­მა­შე­თა ცუდ ქცე­ვას შე­ე­ხე­ბო­და, მაგ­რამ წე­სე­ბის მას­წავ­ლე­ბე­ლი ხაზ­გას­მით აცხა­დებს, რომ მო­თა­მა­შე­ებს შო­რის კარ­გი, წე­სი­ე­რი ადა­მი­ა­ნე­ბი – ვუ­წო­დოთ მათ „კარგი ხალ­ხი” – გა­ცი­ლე­ბით მე­ტი­ა, ვიდ­რე უწე­სო­ე­ბი.

წე­სე­ბის მას­წავ­ლე­ბე­ლი სარ­გებ­ლობს შემ­თხ­ვე­ვით და გუ­ლი­თად სა­ლამს უგ­ზავ­ნის სწო­რედ ამ კარგ ხალხს – იმ კა­ცებ­სა და ქა­ლებს, რომ­ლე­ბიც პა­ტი­ვის­ცე­მი­თა და კე­თილ­გან­წყო­ბით ექ­ცე­ვი­ან დი­ლე­რებს, მო­ლა­რე­ებს, კა­ზი­ნოს მო­ხე­ლე­ებ­სა და მომ­სა­ხუ­რე პერ­სო­ნალს. იმ მო­თა­მა­შე­ებს, რო­მელ­თაც დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდეს და ენერ­გია არ ენა­ნე­ბათ იმის­თ­ვის, რომ ახალ­ბე­დებს მი­ე­სალ­მონ და და­ეხ­მა­რონ მე­გობ­რუ­ლი რჩე­ვე­ბით თა­მა­შის პრო­ცე­დუ­რე­ბი­სა და ქცე­ვის ნორ­მე­ბის შე­სა­ხებ. იმ მო­თა­მა­შე­ებს, რო­მელ­თაც არ ეზა­რე­ბათ იმ მო­თა­მა­შის ნუ­გე­შის­ცე­მა, ვი­საც თა­მა­ში არ წა­უ­ვი­და ან დიდ გა­თა­მა­შე­ბა­ში არ გა­უ­მარ­თ­ლა.

„კარგ ხალ­ხ­ში” შე­დი­ან სა­თა­მა­შო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბის თა­ნამ­შ­რომ­ლე­ბი, რომ­ლე­ბიც თა­ვი­ანთ საქ­მეს სე­რი­ო­ზუ­ლად უდ­გე­ბი­ან და არც იუმორ­სა და სტუ­მარ­თ­მოყ­ვა­რე­ო­ბას ივიწყე­ბენ. და­სას­რულ, „კარგი ხალ­ხი­ა” წე­სე­ბის მას­წავ­ლებ­ლის ყვე­ლა ის მე­გო­ბა­რი და კო­ლე­გა, რომ­ლებ­მაც გუ­ლის­ხ­მი­ე­რე­ბა გა­მო­ი­ჩი­ნეს და უარი არ თქვეს კითხ­ვე­ბის­თ­ვის პა­სუ­ხის გა­ცე­მა­ზე თუ თა­ვი­ან­თი, სხვე­ბის­გან გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლი შე­ხე­დუ­ლე­ბე­ბის გა­ზი­ა­რე­ბა­ზე.

სწო­რედ ეს კარ­გი ხალ­ხია ის, რის გა­მოც პო­კე­რის სა­თა­მა­შო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში წას­ვ­ლა ცო­ტა­თი ჰგავს კარგ კლუბ­ში წას­ვ­ლას – წე­სე­ბის მას­წავ­ლე­ბელს კი სწამს, რომ კე­თილ­მე­გობ­რუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი და ერ­თო­ბის შეგ­რ­ძ­ნე­ბა პო­კე­რის ისე­თი­ვე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი ნა­წი­ლი­ა, რო­გორც მო­გე­ბა.

წე­სე­ბის მას­წავ­ლე­ბე­ლი გულ­წ­რ­ფელ მად­ლო­ბას უხ­დის ამ კარგ ადა­მი­ა­ნებს, ასე­ვე ყვე­ლას, ვინც მის­თ­ვის წე­რი­ლე­ბის და­სა­წე­რად დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდეს გა­მო­ნა­ხა.

 

 

რო­გორ უნ­და მო­იქ­ცეთ შემ­დეგ ჯერ­ზე: და­ე­ლო­დეთ...

 

ძვირ­ფა­სო წე­სე­ბის მას­წავ­ლე­ბე­ლო,

რამ­დე­ნი­მე დღის წინ ჩვენს ად­გი­ლობ­რივ კა­ზი­ნო­ში თა­მა­ში­სას ისეთ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში აღ­მოვ­ჩ­ნ­დი, რომ ყვე­ლამ – მა­გი­დას­თან მყოფ­მა მო­თა­მა­შე­ებ­მაც და წეს­რი­გის და­სამ­ყა­რებ­ლად მო­სულ­მა კა­ზი­ნოს მო­ხე­ლე­მაც – მაგ­რ­ძ­ნო­ბი­ნა, რომ არას­წო­რად ვიქ­ცე­ო­დი, კუთხი­დან ვის­რო­დი და, სა­ერ­თოდ, სხვე­ბის დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესს ტყუ­ი­ლად ვკარ­გავ­დი.

ული­მი­ტო ჰოლ­დე­მის $2-$3 ქეშ­-­გე­იმს ვთა­მა­შობ­დით. ერ­თ­-ერთ გა­თა­მა­შე­ბა­ში თა­ვი­დან რამ­დე­ნი­მე ადა­მი­ა­ნი მო­ნა­წი­ლე­ობ­და. მე ყვე­ლა ქუ­ჩა­ზე ინი­ცი­ტი­ა­ვას სა­კუ­თარ თავ­ზე ვი­ღებ­დი და ვაჭ­რო­ბას ვიწყებ­დი. სა­ბო­ლო­ოდ, რი­ვე­რამ­დე ორ­მა მი­ვაღ­წი­ეთ. რი­ვერ­ზე ფულ­ჰა­უ­სი ავაწყ­ვე და ვფიქ­რობ­დი, რომ მე­ტო­ქე­ზე ძლი­ე­რი კარ­ტი მქონ­და. მე­ტო­ქეს სტეკ­ში და­ახ­ლო­ე­ბით $100 რჩე­ბო­და. მე $65-ს ჩა­ვე­დი იმ იმე­დით, რომ ის ოლინს გა­მო­აცხა­დებ­და.

მო­წი­ნა­აღ­მ­დე­გემ ხე­ლი თა­ვის სტეკს და­ა­დო, ერ­თი­ა­ნად გა­მო­ა­ცუ­რა მა­გი­დის ცენ­ტ­რის­კენ (დაახლოებით 30-35 სან­ტი­მეტ­რის მან­ძილ­ზე სტე­კის საწყი­სი მდე­ბა­რე­ო­ბი­დან, ფსო­ნის ხა­ზის მიღ­მა) და თა­ვი­სი ჩი­პე­ბის ნე­ლა დათ­ვ­ლა და­იწყო. დი­ლერს შევ­ხე­დე და მა­შინ­ვე ვუთხა­რი: „ქოლს ვარ”. დი­ლერ­მა დაბ­ნე­ულ­მა შე­მომ­ხე­და. მე ავუხ­სე­ნი: „ამ კაც­მა ერ­თი მოძ­რა­ო­ბით მო­ა­თავ­სა თა­ვი­სი სტე­კი მა­გი­დის ცენ­ტ­რ­ში... და მე ქოლს ვაცხა­დებ”. დი­ლე­რი სი­ტუ­ა­ცი­ის ჩე­მე­ულ ინ­ტერ­პ­რე­ტა­ცი­ას არ და­ე­თან­ხ­მა და მე კა­ზი­ნოს მო­ხე­ლე გა­მო­ვი­ძა­ხე გა­უ­გებ­რო­ბის გა­სა­ფან­ტად.

იმ ერ­თი წუ­თის თუ ცო­ტა მე­ტის გან­მავ­ლო­ბა­ში, რაც კა­ზი­ნოს მო­ხე­ლის მოს­ვ­ლას დას­ჭირ­და, მო­თა­მა­შე­თა ნა­წილ­მა უკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბის გა­მოთ­ქ­მა და­იწყო, მე­უბ­ნე­ბოდ­ნენ, რომ არას­წო­რად ვიქ­ცე­ვი და ამ­დენ დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესს ვხარ­ჯავ ტყუ­ი­ლად. მო­ხე­ლე მო­ვი­და და დი­ლერ­თან მო­ლა­პა­რა­კე­ბის შემ­დეგ მა­ნაც და­ას­კ­ვ­ნა, რომ მე­ტო­ქეს მხო­ლოდ ქო­ლი უნ­და ჩათ­ვ­ლო­და და არა ოლი­ნი. იმ მო­მენ­ტის­თ­ვის სრუ­ლი­ად დარ­წ­მუ­ნე­ბუ­ლი ვი­ყა­ვი, რომ სწო­რად ვიქ­ცე­ო­დი, რად­გან ოპო­ნენ­ტ­მა ყვე­ლა თა­ვი­სი ჩი­პი მა­გი­დის შუ­ა­გულ­ში გა­ა­ჩო­ჩა. ვი­ცი, რომ მა­უ­დის სა­ფარ­ზე და­ტო­ვე­ბუ­ლი კვა­ლი ბევრს არა­ფერს ნიშ­ნავს, მაგ­რამ ამ კონ­კ­რე­ტულ შემ­თხ­ვე­ვა­ში ნათ­ლად ჩან­და ჩი­პე­ბის მოძ­რა­ო­ბის კვა­ლი, რო­მე­ლიც მე­ტო­ქის სტე­კის ად­გი­ლი­დან იწყე­ბო­და და კარ­გა მან­ძილ­ზე სცდე­ბო­და იმ ად­გილს, სა­დაც მო­თა­მა­შე­ე­ბი, მათ შო­რის კი ჩე­მი ოპო­ნენ­ტიც, ბან­კ­ში და­სა­დებ ჩი­პებს ით­ვ­ლი­ან. თუმ­ცა კა­ზი­ნოს მო­ხე­ლის გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბის შემ­დეგ მთლად კმა­ყო­ფი­ლი ვერ დავ­რ­ჩი და ახ­ლა სა­კუ­თარ თავს ვე­კითხე­ბი: მარ­თა­ლი ვი­ყა­ვი თუ არა, რო­ცა და­წე­რი­ლი წე­სე­ბით ვი­სარ­გებ­ლე? თუ ეს მარ­თ­ლაც კუთხი­დან გას­რო­ლა იყო?

                                                        სინ­დი­სის ქენ­ჯ­ნით შე­წუ­ხე­ბუ­ლი მო­თა­მა­შე

 

ძვირ­ფა­სო სინ­დი­სის ქენ­ჯ­ნით შე­წუ­ხე­ბუ­ლო,

წე­სე­ბის მას­წავ­ლებ­ლის ნე­ბა რომ იყოს, მეტ­სა­ხე­ლად „თავადს” შე­გარ­ქ­მევ­დათ, წი­ნა წლე­ბის ერ­თ­-ერ­თი პო­პუ­ლა­რუ­ლი ტე­ლე­შო­უს გმი­რის მსგავ­სად. მოთ­მი­ნე­ბა, თა­ვა­დო, მოთ­მი­ნე­ბა. თუ მე­ტო­ქეს და­ქოლ­ვა უნ­და, და­ქო­ლავს. თუ ოლი­ნი უნ­და, იტყ­ვის. მაგ­რამ ეს მი­სი გა­და­საწყ­ვე­ტი­ა, თა­ვა­დო, თქვე­ნი კი უმი­ზე­ზოდ აჩ­ქარ­დით, რა­მაც არა­ფე­რი მო­გი­ტა­ნათ, უხერ­ხულ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში ჩა­ვარ­დ­ნის გარ­და.

სწო­რად გაგ­ვი­გეთ, თა­ვა­დო. არც თქვე­ნი ოპო­ნენ­ტია უცოდ­ვე­ლი, მაგ­რამ ცო­ტა მოთ­მი­ნე­ბა რომ გა­მო­გე­ჩი­ნათ, შე­გეძ­ლოთ, მი­სი მთლი­ა­ნი სტე­კი მო­გე­გოთ და სხვა მო­თა­მა­შე­ე­ბის რის­ხ­ვა­საც არ და­იმ­სა­ხუ­რებ­დით.

ერ­თი უნ­და ვთქვათ ცხა­დად და გა­სა­გე­ბად: წე­სე­ბის მას­წავ­ლე­ბე­ლი არ მი­იჩ­ნევს, რომ თქვენ კუთხი­დან ის­რო­დით. სი­ტუ­ა­ცი­ი­დან და მე­ტო­ქის ქმე­დე­ბე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, სრუ­ლი­ად სა­მარ­თ­ლი­ა­ნად იფიქ­რეთ, რომ ის ოლინს შე­დი­ო­და. არა­ფე­რი მეტყ­ვე­ლებს იმა­ზე, რომ თქვენ კუთხი­დან ის­რო­დით, რა­თა მო­წი­ნა­აღ­მ­დე­გის ქო­ლი ოლი­ნად გა­და­გექ­ცი­ათ. ასე რომ, ამ თვალ­საზ­რი­სით შე­გიძ­ლი­ათ მშვი­დად იყოთ.

მე­ო­რე მხრივ, თქვე­ნი ოპო­ნენ­ტი კი, შე­საძ­ლო­ა, კუთხი­დან ის­რო­და კი­დეც. მი­სი თე­ატ­რა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბა – სტე­კის ხე­ლით და­ფარ­ვა და ჩი­პე­ბის დათ­ვ­ლის­თ­ვის სა­ჭი­რო მან­ძილ­ზე გა­ცი­ლე­ბით შორს გა­წე­ვა – ძა­ლი­ან ჰგავს წი­ნას­წარ მო­ფიქ­რე­ბულ ქმე­დე­ბას, რომ­ლის მი­ზა­ნია გი­ბიძ­გოთ მოქ­მე­დე­ბის­კენ, ვთქვათ, უკან­და­ხე­ვის­კენ, რაც იმის ნი­შა­ნი იქ­ნე­ბა, რომ თქვენ ბლე­ფობთ.

თქვენ კი ადე­ქით და მის ან­კეს­ზე წა­მო­ე­გეთ! წე­სე­ბის მას­წავ­ლე­ბელს იოტი­სო­დე­ნა­დაც არ გა­უკ­ვირ­დე­ბო­და, მე­ტო­ქეს თა­ვი­სი სტე­კი უკან რომ წა­ე­ღო და ეთ­ქ­ვა, „მე ვწვე­ბი”. კი, ბა­ტო­ნო, შე­იძ­ლე­ბა ულა­მა­ზოდ მო­იქ­ცა, მაგ­რამ წე­სე­ბი, რო­გორც ჩანს, არ და­ურ­ღ­ვე­ვი­ა.

თქვენ მარ­თა­ლი ხართ, რო­ცა ამ­ბობთ, რომ ვაჭ­რო­ბის რა­უნ­დე­ბი თით­ქ­მის უსარ­გებ­ლო­ა, რო­ცა საქ­მე ფსო­ნე­ბის გა­კე­თე­ბის­თ­ვის სა­ჭი­რო ქმე­დე­ბებს ეხე­ბა. წე­სე­ბი გა­სა­ოც­რად ბუნ­დო­ვა­ნი­ა. ჩვე­უ­ლებ­რივ, ფსო­ნი გუ­ლის­ხ­მობს ხე­ლის წინ­მი­მარ­თულ მოძ­რა­ო­ბა­სა და ჩი­პე­ბის­თ­ვის ხე­ლის გაშ­ვე­ბას. რაც თქვენ აღ­წე­რეთ, არის ხე­ლის მოძ­რა­ო­ბა, ჩი­პე­ბის­თ­ვის ხე­ლის გაშ­ვე­ბის გა­რე­შე. წე­სე­ბის მას­წავ­ლებ­ლის აზ­რით, სრუ­ლი­ად შე­საძ­ლე­ბე­ლი­ა, რომ მე­ტო­ქე თა­ვის ჩი­პებს ით­ვ­ლის, რა­თა და­ად­გი­ნოს, რამ­დე­ნი დარ­ჩე­ბა, თუ მხო­ლოდ ქოლს იტყ­ვის.

შე­უძ­ლე­ბე­ლია იმის გა­გე­ბა, თუ რა ხდე­ბა თქვე­ნი ოპო­ნენ­ტის ტვინ­ში. შე­იძ­ლე­ბა კუთხი­დან გას­რო­ლა მი­სი გან­ზ­რახ­ვე­ბი­დან ერ­თ­-ერ­თი ყვე­ლა­ზე სუს­ტი და ნაკ­ლებ­სა­ვა­რა­უ­დო­ა. თუმ­ცა, ამას მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა არა აქვს. თქვენ აჩ­ქარ­დით, არა­და, ამ დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესს სა­ჭი­რო იყო მხო­ლოდ მოთ­მი­ნე­ბა. უნ­და მჯდა­რი­ყა­ვით გა­უნ­ძ­რევ­ლად, არაფ­რის­მ­თ­ქ­მე­ლი, „პოკერის მო­თა­მა­შის” სა­ხით და არ უნ­და გა­გე­კე­თე­ბი­ნათ არა­ფე­რი. მე­ტო­ქეს სვლა უნ­და და­ეს­რუ­ლე­ბი­ნა. თქვენ ბე­ტი გა­ა­კე­თეთ და მას სა­მი არ­ჩე­ვა­ნი ჰქონ­და – ფოლ­დი, ქო­ლი ან რე­ი­ზი. თქვენ არაფ­რის გა­კე­თე­ბა არ გჭირ­დე­ბო­დათ, თა­ნაც, თქვენს ნე­ბის­მი­ერ ქმე­დე­ბას შე­იძ­ლე­ბო­და მო­წი­ნა­აღ­მ­დე­გის­თ­ვის გარ­კ­ვე­უ­ლი ინ­ფორ­მა­ცია მი­ე­ცა. შე­იძ­ლე­ბა რო­მე­ლი­მე სხვა მო­თა­მა­შეს ან დი­ლერს გა­მო­ე­ჩი­ნათ მო­უთ­მენ­ლო­ბა და რა­მე მო­ე­მოქ­მე­დე­ბი­ნათ, თუ მე­ტო­ქის სვლა მე­ტის­მე­ტად გა­ჯან­ჯ­ლ­დე­ბო­და. (დააკვირდით: წე­სე­ბის მას­წავ­ლე­ბე­ლი ფიქ­რობს, რომ მაქ­სი­მუ­მი, რაც აქ შე­გეძ­ლოთ მო­გე­გოთ, ქო­ლი­ა. ოპო­ნენ­ტ­მა იცის, რომ და­ფოლ­დ­ვას ვერ გა­ი­ძუ­ლებთ; რომ ფიქ­რობ­დეს, რომ თქვენ­ზე ძლი­ე­რი კარ­ტი აქვს, მა­შინ­ვე ოლინს შე­მო­ვი­დო­და. თუ ქო­ლის კარ­ტი აქვს, მა­შინ $35-ს და­ზო­გავს.)

დას­კ­ვ­ნი­თი შე­ნიშ­ვ­ნა: სუ­ლაც არაა ცუ­დი, რო­ცა მე­ტო­ქის­თ­ვის მთე­ლი სტე­კის წარ­თ­მე­ვა გვინ­და. სწო­რედ ამის­თ­ვის (ნაწილობრივ) ვთა­მა­შობთ პო­კერს. მაგ­რამ $35 დო­ლა­რი $2-$3 ქეშ­-­გე­იმ­ში ბევრს არა­ფერს ნიშ­ნავს. შე­გეძ­ლოთ, ტყუ­ი­ლად არ აღელ­ვე­ბუ­ლი­ყა­ვით და მშვი­დად და­ლო­დე­ბო­დით მე­ტო­ქის ქოლს. წე­სე­ბის მას­წავ­ლე­ბე­ლი სუ­ლაც არ ფიქ­რობს, რომ თქვენ ცუ­დი ადა­მი­ა­ნი ხართ, თა­ვა­დო. უბ­რა­ლოდ, გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ, რომ ზოგ­ჯერ ბრძო­ლა ზედ­მე­ტი­ა, რად­გან ჩი­ტი ბრდღვნად არ ღირს. ♠

იხილეთ ყველა სტატია ჟურნალის ფორმატში